Odpowiedz na pismo KNF z dnia 15 listopada 2018 nr DSP-WOI.4550.312.2018.PA

W związku z pytaniami skierowanymi w dniu 15 listopada 2018 roku oraz zaleceniem udostępnienia informacji publicznej wystosowanym przez Departament Spółek Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostępnych materiałów i dokumentów oraz mając na uwadze należytą staranność, Zarząd Spółki Krezus S.A. przekazuje następujące informacje:

  1. Zgodnie z uzyskaną informacją prawną, Umowa Ramowa z KGHM Metraco S.A. z dn. 22.10.2015 r. ma charakter ogólnych warunków współpracy, które stanowią integralną część każdej zawieranej pomiędzy stronami umowy szczegółowej i została zawarta na okres dziesięciu lat. Natomiast Spółka Impexmetal S.A. odstąpiła od umowy z Krezus S.A. Do dnia 30 listopada 2018 roku w związku z publikacją wyników zewnętrznego audytu prawno-gospodarczego Zarząd Spółki Krezus S.A wstrzymuje się z udzieleniem informacji dot. wstępnych prognoz i analiz działalności operacyjnej Spółki, by nie wprowadzić w błąd uczestników rynku.

  2. Tego typu informacje są w sposób ciągły przekazywane z zachowaniem należytej staranności w drodze komunikatów Spółek Giełdowych.

  3. W czasie trwania audytu Spółka będzie regulować zobowiązania handlowe, wyłącznie po ich uprzedniej weryfikacji. Wszystkie daniny publiczne, są w miarę możliwości regulowane na bieżąco – jest to jednak uzależnione od spływu należności. Spółka dodatkowo wystąpiła do obsługujących ją instytucji finansowych z wnioskiem o prolongatę kredytów i leasingów do dn. 30 listopada 2018 roku.

  4. Od momentu powołania tymczasowego Zarządu, tj. od dn. 23 października 2018 r. i w związku z prowadzonym audytem prawno-gospodarczym, przez wzgląd na ochronę majątku w imieniu Spółki Krezus S.A. nie są zaciągane żadne istotne zobowiązania.

  5. Od dn. 23 października 2018 roku należności wobec Spółki nie są regulowane terminowo, Kancelaria reprezentująca Spółkę Krezus S.A. wystąpiła ze stosownymi wezwaniami do zapłaty.

  6. Do Spółki Krezus S.A. od dn. 23 października 2018 roku do dn.20 listopada nie wpłynęły żądania, które skutkowałyby ustanowieniem zabezpieczenia.

  7. W tym celu, między innymi, zlecony został w dn. 25 października 2018 roku audyt prawno-gospodarczy, którego wyniki zostaną przedstawione podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 30 listopada 2018 roku

 

Jednocześnie informuję, że jako Prezes Zarządu Spółki Krezus S.A. dokładam należytej staranności, by wypełnić obowiązki Emitenta zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dn. 29 lipca 2005 r. ze zm.

 

Pełna treść raportu oraz załącznik

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" informuje, że w dniu 14 listopada 2018 roku otrzymał od Spółki Taleja Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. 

Emitent przekazuje informację w nawiązaniu do raportów bieżących nr 77/2018 i 78/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Link do pełnej wersji raportu wraz z załącznikami

Raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" informuje, iż w dniu 08 listopada 2018 roku wpłynął do Emitenta wniosek spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi "Akcjonariusz" na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych "KSH" o umieszczenie dodatkowych punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. "NWZ" zwołanego na dzień 30 listopada 2018 roku.

Emitent przekaże zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami wszystkich uchwał w kolejnym raporcie bieżącym.
Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pełna treść raportu oraz załącznik znajdują się pod poniższym linkiem.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Emitent"_ informuje, że w dniu 8 listopada 2018 roku otrzymał od Spółki COFACE Poland Factoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Coface"_ zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej,

o sprzedaży przez Coface akcji Emitenta na podstawie umowy blokady maklerskich instrumentów finansowych zawartej w dniu 18 grudnia 2015 roku pomiędzy Taleja Sp. z o.o. a Coface. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zawiadomienie_art._69_ust._1_COFACE

 

Link do pełnej wersji raportu

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" informuje, że w dniu 6 listopada 2018 roku otrzymał od Spółki TALEJA Sp. z o.o.

„Akcjonariusz” zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej o zbyciu przez Akcjonariusza akcji Emitenta. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_TALEJA

 

Link do pełnej wersji raportu