Posted by & filed under Komunikat prasowy.

Zgodnie z uzyskaną informacją prawną, umowa szczegółowa nr 999/2017/01.628.932/D z dnia 15.12.2017 zobowiązywała Krezus S.A. do harmonicznych dostaw miesięcznych złomu miedzi klasy 1.02.1 lub 1.02.3 o zaw. % Cu min 93% w ilości 200 t (+/- 5% miesięcznie) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Aneksem nr 1 z 6.02.2018 r. dopuszczono dostawy materiału o zawartości poniżej 93% Cu za zgodą Kupującego.

Umowa ramowa z KGHM Metraco S.A. z dnia 22.10.2015 r. ma charakter ogólnych warunków współpracy, które stanowią integralną część każdej zawieranej pomiędzy stronami umowy szczegółowej i została zawarta na okres dziesięciu lat. Wobec powyższego, interpretacja zastrzeżenia o obowiązywaniu umowy ramowej do czasu zakończenia umowy szczegółowej, w świetle treści §1 pkt 14 ppkt 3 Umowy ramowej prowadzi do wniosku, że z chwilą rozwiązania Umowy szczegółowej, Umowa ramowa przestaje obowiązywać w zakresie, w jakim stanowi integralną część wypowiedzianej Umowy szczegółowej. W przypadku zawarcia kolejnej umowy szczegółowej należy przyjąć, że Umowa ramowa nadal będzie obowiązywać pomiędzy Stronami.