Odstąpienie od kontraktu Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent"_informuje, że w dniu 6 listopada 2018 roku otrzymał pismo od Spółki Impexmetal S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Emitent”_informuje, że w dniu 6 listopada 2018 roku otrzymał pismo od Spółki Impexmetal S.A. o odstąpieniu od kontraktu z uwagi na brak realizacji dostaw z winy Emitenta. Emitent przekazuje powyższą informację w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 29 października 2015 roku.

 

Link do pełnej wersji raportu

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku otrzymał od Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

„Akcjonariusz” zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej o zakupie przez Akcjonariusza akcji Emitenta. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Skan zawiadomienia oraz pełna wersja raportu

Krezus S.A. – Pytania i odpowiedzi

P: Do kiedy obowiązuje umowa ramowa z KGHM Metraco S.A. – jaki jest okres wypowiedzenia? O jakiej umowie szczegółowej jest mowa i jakiej klasie miedzi?

O: Zgodnie z uzyskaną informacją prawną, Umowa szczegółowa nr 999/2017/01.628.932/D z dnia 15.12.2017 zobowiązywała Krezus S.A. do harmonicznych dostaw miesięcznych złomu miedzi klasy 1.02.1 lub 1.02.3 o zaw. % Cu min 93% w ilości 200 t (+/- 5% miesięcznie) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Aneksem nr 1 z 6.02.2018 r. dopuszczono dostawy materiału o zawartości poniżej 93% Cu za zgodą Kupującego. Umowa ramowa z KGHM Metraco S.A. z dnia 22.10.2015 r. ma charakter ogólnych warunków współpracy, które stanowią integralną część każdej zawieranej pomiędzy Stronami Umowy szczegółowej i została zawarta na okres dziesięciu lat. Wobec powyższego, interpretacja zastrzeżenia o obowiązywaniu umowy ramowej do czasu zakończenia Umowy szczegółowej, w świetle treści §1 pkt 14 ppkt 3 Umowy ramowej prowadzi do wniosku, że z chwilą rozwiązania Umowy szczegółowej, Umowa ramowa przestaje obowiązywać w zakresie, w jakim stanowi integralną część wypowiedzianej Umowy szczegółowej. W przypadku zawarcia kolejnej Umowy szczegółowej należy przyjąć, że Umowa ramowa nadal będzie obowiązywać pomiędzy Stronami.

 

P: Jak wygląda sytuacja z instalacjami do recyklingu?

O: Jedna z instalacji jest gotowa do użytku, Spółka zależna musi jednak dysponować pozwoleniem środowiskowym, do czasu jego pozyskania, linia nie może działać. Co do drugiej linii trwają uzgodnienia z Dostawcą. Linia jest gotowa natomiast obecnie nie ma możliwości sfinansowania jej zakupu. 

 

P: Na 30 listopada 2018 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – kto, według wiedzy Zarządu i Rady Nadzorczej, jest właścicielem spółki Taleja?

O: Nie mamy takiej wiedzy, przy okazji NWZ chcemy się dowiedzieć czy jest jakiś aktywny dominujący akcjonariusz.

 

P: Co z terminem publikacji sprawozdania za III kwartał?

O: Przepisy nie umożliwiają nam przesunięcia terminu. Zostanie opublikowane w przewidzianym terminie.

 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta "NWZ",

które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B.

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje dotyczące NWZ są udostępnione na stronie internetowej: www.krezus.com

 

Projekty uchwał NWZ 30-11-2018

 

Link do pełnej wersji raportu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta "NWZ",

które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej: www.krezus.com

Ogloszenie_i_porzadek_obrad_NWZ_30-11-2018

 

Link do pełnej wersji raportu

Wypowiedzenie umowy szczegółowej Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu "Emitent" informuje, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z postanowieniem zawartym w Umowie ramowej z KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy,

otrzymał pismo dotyczące wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy szczegółowej nr 999/2017/01.628.932/D na sprzedaż i dostarczanie materiału z dnia 15.12.2017 roku, w związku z brakiem realizacji od września 2018 roku dostaw złomu miedzi klasy 1.02.3 przez Emitenta. Umowa ramowa obowiązuje do czasu zakończenia umowy szczegółowej.

 

Data publikacji: 2018-11-02

 

Link do pełnej wersji raportu