Kalendarium wydarzeń od dnia 22 października 2018 roku

Kalendarium wydarzeń od dnia 22 października 2018 roku. Ostatnia aktualizacja 2-11-2018 r godzina 17:55

22 października 2018 roku

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KREZUS S.A.

Dnia 22 października 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jacka Ptaszka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A. Pan Jacek Ptaszek nie poinformował o przyczynach złożenia rezygnacji.

Raport opublikowano w dn. 22-10-2018

 

23 października 2018 roku

REZYGNACJE Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.

Dnia 22 października 2018 roku Pani Anita Podlecka i Pani Natalia Siałkowska złożyły rezygnację
z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w Krezus S.A. Złożone rezygnacje nie zawierają informacji o ich przyczynach.

Raport opublikowano dn. 23-10-2018

 

POWOŁANIE NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
KREZUS S.A.

W związku ze złożonymi w dniu 22 października 2018 roku przez Panią Anitę Podlecką i Panią Natalię Siałkowską rezygnacjami z pełnienia funkcji członków w Radzie Nadzorczej Emitenta, w dniu 23 października Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 17.3 Statutu Spółki powołała do składu nowych członków w osobie Pana Maksymiliana Czecha i Pani Barbary Kofin. Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie Krezus.com w zakładce Relacje Inwestorskie. 

Raport opublikowano dn. 23-10-2018

 

ODDELEGOWANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU KREZUS S.A.

W dniu 23 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h. oraz art. 22.2 f) Statutu Spółki postanowiła oddelegować Pana Mariusza Królikowskiego, członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A na okres 3 miesięcy. Życiorys zawodowy znajduje się na stronie Krezus.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

Raport opublikowano dn. 23-10-2018

 

ZMIANA NA STANOWISKU PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.

W dniu 23 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 7/10/2018 postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Guryniukowi, a funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Czechowi.

Raport opublikowano dn. 23-10-2018

 

ZMIANY W SKŁADZIE KOMITETU AUDYTU

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ( Emitent ) informuje, że w dniu 23 października 2018 roku, w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusz Królikowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/10/2018 postanowiła dokonać zmian w składzie Komitetu Audytu w następujący sposób:

1. Barbara Kofin Przewodnicząca Komitetu Audytu,

2. Jerzy Popławski Członek Komitetu Audytu,

3. Marcin Guryniuk Członek Komitetu Audytu.

Raport opublikowano dn. 23-10-2018

 

25 października 2018 roku

PODPISANIE UMOWY O WYKONANIE AUDYTU PRAWNO-GOSPODARCZEGO

W dniu 25 październiku 2018 roku zawarto z Panem Tomaszem Gackowskim, radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Prawniczą w Katowicach, umowę o wykonanie audytu prawno-gospodarczego. Audyt prawno-gospodarczy zakończy się najpóźniej w ciągu 30 dni. W czasie jego trwania, spółka będzie regulować należności handlowe wyłącznie po ich uprzedniej weryfikacji.

Raport opublikowano dn. 25-10-2018

 

26 października 2018

INFORMACJA O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Spółka”, działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ”Rozporządzenie MAR” niniejszym informuje, że do Spółki w dniu dzisiejszym 26 października 2018 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust.
1 Rozporządzenia MAR „Powiadomienie”. Treść dokumentu znajduje się m.in. na stronie Krezus.com w zakładce Biuro Prasowe.

Raport opublikowano dn. 26-10-2018

 

29 października 2018

ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA

Na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/10/2018 z dnia 29 października 2018 roku ulega zmianie adres siedziby Emitenta. 

Nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:

87-100 Toruń,

ul. Płaska 23B.

Zmiana siedziby miała na celu oddzielenie Emitenta od Spółki Karo BHZ. Obecnie, Spółka Krezus S. A. i Karo BHZ nie mają ze sobą żadnych związków formalno-prawnych za wyjątkiem faktu, że Karo BHZ jest dłużnikiem Krezusa. Dokładną kwotę zobowiązania wykaże prowadzony audyt, który obejmuje m.in. weryfikację prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Raport opublikowano dn. 29-10-2018

 

31 października 2018

PUBLIKACJA MATERIAŁU PRASOWEGO NA TEMAT BIEŻĄCEJ SYTUACJI W SPÓŁCE PT. AUDYT PRAWNO-GOSPODARCZY
W KREZUS S.A.

(…) Wspólnie z członkami Rady Nadzorczej podjęliśmy stosowne kroki, aby uregulować sytuację
w Spółce. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed dużym wyzwaniem, ale nie zamierzamy wycofywać się ze swoich postanowień. Na wiele naszych pytań odpowie audyt. Uznaliśmy, że
w pierwszej kolejności należy wszystko dokładnie przeanalizować, dlatego nie komentujemy obecnej kondycji spółki i nie informujemy o zadłużeniu, żeby nie wprowadzać
w błąd opinii publicznej. Spółka została objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego
i wszystkim nam zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji – powiedział Mariusz Królikowski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Krezus S. A. (…)

Pełna treść materiału prasowego znajduje się na stronie Krezus.com w zakładce Aktualności.

Dokument nie ma statusu raportu Spółki.

31102018_Audyt prawno-gospodarczy w Krezus SA_IP

 

PUBLIKACJA KALENDARIUM WYDARZEŃ W SPÓŁCE KREZUS S.A.

Pełna treść aktualizowanego na bieżąco kalendarium znajduje się na stronie Krezus.com w zakładce Biuro Prasowe.

Dokument nie ma statusu raportu Spółki.

31102018_Kalendarium wydarzeń_Krezus SA

 

2 listopada 2018

WYPOWIEDZENIE UMOWY SZCZEGÓŁOWEJ KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym, zgodnie z postanowieniem zawartym w Umowie ramowej z KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy, otrzymał pismo dotyczące wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy szczegółowej nr 999/2017/01.628.932/D na sprzedaż i dostarczanie materiału z dnia 15.12.2017 roku, w związku z brakiem realizacji od września 2018 roku dostaw złomu miedzi klasy 1.02.3 przez Emitenta. Umowa ramowa obowiązuje do czasu zakończenia umowy szczegółowej.

Raport opublikowano dn. 2-11-2018

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KREZUS S.A. KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA 

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta „NWZ”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B. 
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Wszelkie informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej: www.krezus.com

 

Raport opublikowano dn. 2-11-2018

 

AKTUALIZACJA KALENDARIUM

2112018_Kalendarium wydarzeń_Krezus SA

Zmiana adresu siedziby Spółki Krezus Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Emitent"_ informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/10/2018 z dnia 29 października 2018 roku ulega zmianie adres siedziby Emitenta.

Z dniem dzisiejszym nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: 87-100 Toruń, ul. Płaska 23 B.

 

Data publikacji: 2018-10-29

 

Link do pełnej wersji raportu

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_ niniejszym informuje, że do Spółki w dniu dzisiejszym 26 października 2018 roku wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR _"Powiadomienie"_.

W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

Niniejszą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Data publikacji: 2018-10-26

 

Link do pełnej treści raportu

 

Powiadomienie_art_19_MAR

Podpisanie umowy o wykonanie audytu prawno-gospodarczego.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ( Spółka ), informuje, że w dniu 25 październiku 2018 roku zawarł z Panem Tomaszem Gackowskim, radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Prawniczą w Katowicach umowę o wykonanie audytu prawno-gospodarczego.

Zawarcie niniejszej umowy związane jest z rezygnacją Pana Jacka Ptaszka z funkcji Prezesa Zarządu KREZUS S.A. Celem wykonania audytu jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie stanu spraw Spółki, prowadzonych przez poprzedni Zarząd oraz weryfikacja prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Termin wykonania audytu strony określiły na 25 listopada 2018 roku, przy czym termin ten może być przedłużony.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-25

 

Link do pełnej wersji raportu

Zmiany w składzie Komitetu Audytu

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (Emitent) informuje, że w dniu 23 października 2018 roku, w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Królikowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/10/2018 postanowiła dokonać zmian w składzie Komitetu Audytu w następujący sposób:

1. Barbara Kofin Przewodnicząca Komitetu Audytu,
2. Jerzy Popławski Członek Komitetu Audytu,
3. Marcin Guryniuk Członek Komitetu Audytu.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-23

 

Link do pełnej wersji raportu.

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ( Emitent ) informuje, że w dniu 23 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 7/10/2018 postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Guryniukowi, a funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Maksymilianowi Czechowi

 

Data publikacji raportu: 2018-10-23

 

Link do pełnej wersji raportu