Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ( Emitent ) informuje, że w dniu 23 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h. oraz art. 22.2 f) Statutu Spółki postanowiła oddelegować Pana Mariusza Królikowskiego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A na okres 3 miesięcy.

Pan Mariusz Królikowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. W 1996 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Od kwietnia 1997 roku pracuje jako adwokat w prowadzonej indywidualnie Kancelarii Adwokackiej.

Pan Mariusz Królikowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-23

 

Link do pełnej wersji raportu

 

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ( Emitent ) informuje, że w związku ze złożonymi w dniu 22 października 2018 roku przez Panią Anitę Podlecką i Panią Natalię Siałkowską rezygnacjami z pełnienia funkcji członków w Radzie Nadzorczej Emitenta, w dniu 23 października Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 17.3 Statutu Spółki powołała do składu nowych członków w osobie Pana Maksymiliana Czecha i Pani Barbary Kofin.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta:

Pan Maksymilian Czech z wykształcenia jest radcą prawnym wpisanym w 2006 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
Od 2014 roku do chwili obecnej pracuje w Kancelarii Radcy Prawnego Maksymilian Czech. W latach 2007-2014 zatrudniony był w Kancelarii Prawniczej Radcy Prawnego Tomasza Gackowskiego jako radca prawny. Pan Maksymilian Czech w 2006 roku pracował w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy jako referendarz sądowy, a w latach 2002-2006 w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu jako starszy specjalista ds. zamówień publicznych (samodzielne stanowisko) i zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem postępowań z zakresu zamówień publicznych, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych, obsługą prawną Rady Miasta. W latach 2003-2006 prowadził szkolenia z zakresu prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych dla firm, uczelni i jednostek samorządu terytorialnego. W 2001 roku pracował w banku PKO BP SA Oddział w Tarnobrzegu jako referent w Wydziale Restrukturyzacji Należności i Windykacji, zajmował się tam prowadzeniem spraw windykacyjnych. Pan Maksymilian Czech brał udział w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych i uzyskał II stopień specjalizacji a także odbył szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością norma PN-EN ISO 9001:2001 uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego.

Pani Barbara Kofin od 2015 roku do chwili obecnej jest zatrudniona w spółce GRUPA CZH S.A. w Katowicach (poprzednia nazwa Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.) na stanowisku Dyrektora Finansowego i zajmuje się: kształtowaniem i realizacją strategii finansowej firmy, kierowaniem Działami Księgowości oraz Polityki Finansowej i Controllingu, nadzorem nad przygotowaniem (jednostkowych i skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów, odpowiada za przygotowanie budżetu i prognoz finansowych oraz kontrolowanie ich realizacji, ocenę projektów inwestycyjnych, kondycji finansowej kontrahentów, optymalizację kosztową i podatkową, nadzorem nad płynnością finansową, kontaktami i współpracą z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, organami podatkowymi. Od 2013 do kwietnia 2015 roku roku była zatrudniona w spółce INDOS S.A. w Chorzowie jako Dyrektor ds. zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi. W latach 1999-2013 pracowała w spółce GREMI MEDIA S.A., Kraków, w latach 2011-2013 była Dyrektorem Biura Obsługi Operacyjnej, a od 04.2012 do 04.2013 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki notowanej na GPW. W roku 2010 pracowała jako Doradca Zarządu, a w latach 1999 2008 zatrudniona jako Dyrektor Biura Sprzedaży.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-23

 

Link do pełnej wersji raportu

Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Spółka"_ informuje, że w dniu 22 października 2018 roku Pani Anita Podlecka i Pani Natalia Siałkowska złożyły rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w Krezus S.A.

Złożone rezygnacje nie zawierają informacji o ich przyczynach.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-23

 

Link do pełnej wersji raportu.

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Krezus S.A.

Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jacka Ptaszka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A..

Pan Jacek Ptaszek nie poinformował o przyczynach złożenia rezygnacji.

 

Data publikacji raportu: 2018-10-22

 

Link do pełnej wersji raportu.