Struktura akcjonariatu spółki KREZUS S.A.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

akcjonariusz liczba akcji liczba głosów % udział w KZ % udział w WZ
TALEJA Sp. z o.o. 28.350.000 28.350.000 51,83 % 51,83 %
Roman Karkosik i podmioty zależne 5.431.528 5.431.528 9,93 % 9,93 %
UNIBAX Sp. z o.o. i podmioty zależne 5.174.000 5.174.000 9,46 % 9,46 %
Grażyna Karkosik 4.897.000 4.897.000 8,95 % 8,95 %
Pozostali Akcjonariusze 10.850.464 10.850.464 19,83 % 19,83 %
RAZEM 54.702.992 54.702.992 100 % 100 %

Kapitał zakładowy Spółki:

5.470.299,20 złotych

 

Liczba akcji Spółki:

13.675.748 sztuk serii A

41.027.244 sztuk serii B