Struktura akcjonariatu spółki KREZUS S.A.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

akcjonariusz liczba akcji liczba głosów % udział w KZ % udział w WZ
Central Fund of Immovables Sp. z o.o. 3.467.101 3.467.101 6,34 % 6,34 %
Wszystkie akcje 54.702.992 54.702.992 100 % 100 %

Kapitał zakładowy Spółki:

5.470.299,20 złotych

 

Liczba akcji Spółki:

13.675.748 sztuk serii A

41.027.244 sztuk serii B